معرفی
صنعت برق از صنایع زیربنائی یک کشور و رکنـی بسـیار مهـم در رشد و پیشرفت جوامع امروزی محسوب میشود. بـا توجـه بـه اینکه از یک طرف پروژه های صنعت برق نیاز به سـرمایه گـذاری کلان و زمان های طـولانی دارد و از طـرف دیگـر بـا تکنولـوژی موجود هنوز نمی توان ذخیره این انرژی را در ابعاد بـزرگ امکـان پذیر نمود؛ بنابراین برنامه ریزی تولید بایـد بـه گونـه ای صـورت گیرد که پاسخگوی تقاضای انرژی الکتریکی باشد.